https://www.pfa.whd.ro/punctul-de-pensie-pensia-minima-istoric
https://www.pfa.whd.ro/punctul-de-pensie-pensia-minima-istoric
WWW.PFA.WHD.RO
Punctul de pensie (2024), Pensia minimă (2024), Istoric
I. Punctul de pensie (2024) 1. Valoarea punctului de pensie 2.032 lei /2024. [banner_vap2s] 2. Istoric Valoarea punctului de pensie - 2019 - 1.100 lei (↗ 10%); - 2020 - 1.265 lei (↗ 15%); - 2021 - 1.442 lei (↗ 14%); - 2022 - 1.586 lei (↗ 10%); - 2023 - 1.785 lei (↗ 12,55%); - 2024 - 2.032 ...